top of page

Ordsmidje

Design

Kreativ skriving som skapar merksemd og engasjement

Ordsmidje

Ordmidje handlar om å velja dei rette orda og setja dei saman på ein måte som kommuniserer bodskapen din mest effektivt. Gjennom språkleg formgivning kan ein skapa tekstar som treffer lesaren, anten målet er å informera, overtala eller underhalda.

Bruksområde

Heimesider
Prosjektbeskrivelse
Nyheitsbrev
Moglegheitsstudie

Gjennom Ordsmidje tilbyr me profesjonell tekstforfatting tilpassa dei spesifikke behova og måla til kundane våre. Uansett om det er snakk om å skriva innhald til heimesider, brosjyrar, presentasjonar eller andre føremål, skreddarsyr me kvar tekst for å treffe tonen og bodskapen kunden ynskjer å formidle. Med eit brennande engasjement for språk (både nynorsk og bokmål), og med en vilje til å setje ord på kjensler, idear og opplevingar, skaper me engasjerande og særeigne tekstar som fangar merksemda til lesaren.

Me legg vekt på tett dialog med kundane i forkant, for å forstå deira prosjekt fullt ut. Ut frå denne innsikta smir me så tekstar som formidlar akkurat det kunden vil seie, på ein måte som passar forma og konteksten. Ved å kombinere språklege kompetanse med forståing for kunden sitt behov, leverer me skreddarsydde løysingar av aller høgaste kvalitet.

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page