top of page

​Sidan Lokalkontoret såg dagens lys, har me hatt eit varmt auge for ideelle organisasjonar som engasjerer seg i å skapa meining og verdi for lokalsamfunna der dei er til stades. Dette fell naturleg inn under vår eiga målsetjing om å styrkja og framja nettopp desse samfunna. I denne samanheng har me finpussa vår eigen framgangsmåte for samarbeid med idrettslag, laugarlag, ungdomslag og liknande. Me er klar over dei avgrensa ressursane desse organisasjonane ofte rår over, grunna i hovudsak frivillig innsats.


Med bakgrunn i dette, tilbyr me alltid å ta på oss alle aspekt ved oppføring av ein sauna når me samarbeid med ideelle organisasjonar. Dette inkluderer søknadsskriving, heimeside, booking- og låsesystem, byggjesak, skaffe privatrettslege avtalar og utarbeiding av drifts- og finansieringsplan. Men her har me ein viktig policy: Ingen av våre tenester skal kosta den ideelle organisasjonen noko som helst anna enn det me, gjennom vårt tilskotsarbeid, faktisk klarer å skaffa til prosjektet.


Dette betyr at prosjektet i all hovudsak blir sjølvfinansiert. Me sikrar at organisasjonen ikkje treng å bekymra seg om kostnader eller å bruka frå sine eigne avgrensa ressursar. I staden kan dei lena seg tilbake og lat oss gjere dei tunge løfta. Me jobbar med saka til me har fått finansieringa på plass, ein privatrettsleg avtale er sikra, og byggjesaken er godkjend. Gjennom heile denne prosessen skal det ikkje påløpa noko som helst risiko for foreininga. Me arbeider for å sikra at saunaen blir realisert, og at foreininga får tilskot til saunaen, utan å måtta navigera i det komplekse landskapet av plan- og bygningslova eller kommunalt byråkrati. 

Frivilligheit i fokus!

Foreiningar me arbeider me får derfor vårast mest fullstendige modell, utan å måtta ha eiga finansiering:
bottom of page