top of page

Prosjektleiing

Arkitektur

Styre eit prosjekt for å sikra framdrift, kvalitet og måloppnåing.

Prosjektleiing

Prosjektleiing handlar om å etablera ein klar struktur og tydeleg leiing frå start til mål i eit prosjekt. Det inneber detaljert planlegging av aktivitetar, ressursar og milepælar, og dessutan tett oppfølging av framdrift, kommunikasjon og risiko.

Bruksområde

Byggjeprosjekt
Marknadslansering
Arenaoppgradering
Arrangement

Prosjektleiing er ein sentral teneste Lokalkontoret tilbyr for å sikra effektiv framdrift og suksess i alle prosjekta våre. Med solid erfaring frå ulike bransjar tek me ansvar for å leiga og koordinera alle fasar i eit byggje- eller utviklingsprosjekt. Me sørgjer for at alle delprosjekt, aktivitetar og ressursar blir styrt mot felles mål innanfor avtalt tid, kostnad og kvalitet.

Gjennom tett oppfølging av framdrift, budsjett, kommunikasjon og risikovurderingar, hjelper me prosjekteigar med å realisera måla og leveransane sine. Me tilbyr skreddarsydde løysingar uavhengig av prosjekts omfang, antal involverte eller kompleksitet. Vår strukturerte og effektive prosjektleiing sikrar minimalt med feil, avvik eller misforståingar.

Me nyttar anerkjende verktøy og standardar innanfor projektstyring. Dette inkluderer etablering av prosjektorganisasjon, detaljert framdriftsplan med milepælar, ressursplanlegging, kommunikasjonsplan og risikoanalyse. Løpande oppfølging og kontroll gjennom heile prosjektet er sentralt. Me rapporterer jamleg på status og avvik til prosjekteigar.

Fyll ut skjemaet
for ein utforpliktande
snakk. 

Me tek kontakt.

Me tek ein snakk!

bottom of page