top of page

Laugarstovo

Følg prosjektet

Vektløfting

Systemutvikling

Merkevare

Skisseprosjekt

Prosjektet består av følgjande leveransar.

Prestakaien Laugarlag-prosjektet i Ulvik fokuserer på adaptiv gjenbruk av det verna naustet Prestakaien for å etablera ein allment tilgjengeleg sauna. Prosjektet har ei dualistisk tilnærming som kombinerer kulturvern med sosial nytteverdi. Det legg vekt på å halda oppe den kulturelle integriteten til bygget, samtidig som det skaper ein inkluderande møteplass for lokalbefolkninga.

Bygget er eit klassisk grindbygg, er registrert i Sefrak-registeret og har tidlegare tilhøyrd prestegarden. Konstruksjonen tek omsyn til den freda statusen til naustet ved å implementera ein reversibel struktur i massivtre. Dette mogleggjer ei eventuell fjerning utan varige inngrep i den eksisterande bygningsmassen.

Prosessen

Avtale
inngått
Finansiering /
Vektløfing 
Projektering /
Systemutvikling
Bygging /
implementering
Opna

Andre liknande prosjekt

bottom of page