top of page

Bjørkheim Sauna

Følg prosjektet

Verksemdsutvikling

Vektløfting

Ordsmidje

Systemutvikling

Prosjektleiing

Oppleving

Merkevare

Myldring

Skisseprosjekt

Prosjektet består av følgjande leveransar.

Bjørkheim Sauna representerer starten på reisa vår og fundamentet som Lokalkontoret er bygd på. Gjennom dette prosjektet vart visjonen vår om å skapa berekraftige og samfunnsnyttige møteplassar fødd.

I staden for å velja den enkle vegen med ferdigproduserte modular, valde me å designa og konstruera saunaen frå botnen av, med fokus på haldbarheit og kvalitet. Ved å bruka robust treverk og vêrbestandig materiale, skapte me ein sauna bygd for å tola det barske klimaet på Vestlandet.

Samtidig utvikla me vårt eige lås- og bookingsystem for å gjera saunaen sjølvbetjent og tilgjengeleg for alle. Me ønsket at Bjørkheim Sauna skulle bli ein uformell møteplass der innbyggjarane kunne komma og gå som dei ville. Særleg viktig var det å gjera terskelen låg for eldre og dei som slit med digital teknologi.

Prosessen

Avtale
inngått
Finansiering /
Vektløfing 
Projektering /
Systemutvikling
Bygging /
implementering
Opna

Andre liknande prosjekt

bottom of page